POH GGZ Amsterdam Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke GezondheidZorg

POH GGZ Amsterdam – Huisartspraktijken kunnen sinds 2008 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ (Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg). Op verzoek van de huisarts  ziet de POH-GGZ patiënten met psychische problemen zien voor eerste diagnostiek  en verdere begeleiding. Ook kan de POH GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de basis GGZ of specialistische GGZ.  De POH GGZ functie werd in het verleden vooral uitgevoerd door een SPV gedetacheerd vanuit de grote zorginstellingen. De functie kan echter door  verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijvoorbeeld door verpleegkundigen, psychologen of maatschappelijk werkers.  Door de flexibele inzet van de vergoeding kan de huisarts keuzes maken voor welke doelgroep hij het budget besteed.

In het verleden was de doelgroep met name (chronisch) psychiatrische patiënten die door SPV-ers werden gezien. De SPV-ers werden veelal gedetacheerd vanuit de grote zorginstellingen. Dit was een model dat prima functioneerde voor deze doelgroep. De specifieke aanpak van de SPV en de liaison functie die deze behandelaars hadden  tussen de huisartsenpraktijk en de grote zorginstellingen maakte dit tot een succes.  Met de invoering van het nieuwe stelsel komt er vanaf 2014 een nieuwe doelgroep bij namelijk de patiëntengroep met lichte klachten die niet of nauwelijks kennis heeft gemaakt met de GGZ.  Deze groep heeft veelal  andere verwachtingen en stelt andere eisen aan de zorg. Het lijkt dat de aanpak van psychologen in de functie van POH GGZ deze patiëntengroep bijzonder aanspreekt.  Mogelijk dat de generalistische aanpak en de psychologische benadering van problemen maakt dat patiënten zich gezien en gehoord voelen. Een belangrijke factor in de GGZ en meerwaarde van psychologen in de functie van POH GGZ.

De huisarts kiest  ook steeds vaker voor een uitbreiding van GGZ zorg met een POH-GGZ psycholoog.  Door de flexibele inzet van de vergoeding kan de huisarts zowel een SPV POH-GGZ én een psycholoog in de praktijk laten werken. POH GGZ werken altijd voor en onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Het is voor de huisarts en POH GGZ mogelijk eerstelijnspsychologen te consulteren al naar gelang de vraag van de patiënten. Het is goed om te weten dat de POH GGZ psychologen die zijn gedetacheerd vanuit onze psychologenpraktijk worden gesuperviseerd door ervaren GZ psychologen  die in de eerstelijn werken.

Bekostiging van de POH GGZ

Voor de bekostiging van de POH-GGZ bestaat een apart opslagtarief per ingeschrevene bij een huisartsenpraktijk. Daarnaast ontvangt de huisarts per consult een consultatietarief. De kosten van een POH-GGZ worden voor ¾ gedekt door het vaste inschrijftarief en ¼ door de consultatietarieven. De vergoeding in 2014 voor de POH-GGZ is gebaseerd op een inzet van 12 uur per normpraktijk van 2350 ingeschreven patiënten. De huisarts bepaalt dus zelf wie en hoe hij de POH-GGZ functie invult. De POH-GGZ kan in loondienst van de huisartsenpraktijk werken of gedetacheerd worden vanuit een psychologenpraktijk of instelling. Nieuw in 2014 is dat de zorgverzekeraar de ruimte laat voor andere contracten dan de huisarts. In theorie kan een andere partij POH gelden kan declareren.  Zie voor specifiek informatie hierover de bijlages van Achmea.

Module POH GGZ 2014 .pdf

Bijlage POH GGZ 2014.pdf